Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Nr 13 w Pile

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Krystynie Żelaznej-Wójcik, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 2122880,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp13@cuw.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 2. Ulica posiada nawierzchnię asfaltową,, od strony przedszkola jest wyodrębniony chodnik. Chodniki na terenie przedszkola wykonane są : od bramki głównej do wejścia głównego z kostki brukowej a od bramki głównej do wejść bocznych z płyty chodnikowej. W ogrodzeniu przedszkola znajdują się furtka wejściowa główna o szerokości 90 cm oraz brama ppoż. i brama wjazdowa dla dostawców i służb komunalnych o szerokości 380 cm.

Budynek przedszkola to obiekt parterowy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Od strony bramki wejściowej głównej do drzwi głównych można skorzystać z podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do przedszkola można wejść/wjechać – próg przystosowany, głównymi drzwiami używając dzwonka (umieszczony na ścianie na wysokości 140 cm). Drzwi główne zewnętrzne otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 5,3 m2, następnie są drugie drzwi otwierane na zewnątrz o szerokości 2,10 cm.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przy drzwiach głównych wewnętrznych zamontowano przycisk, pozwalający na otworzenie drzwi (umieszczony na drzwiach na wysokości 145 cm) tylko przez rodziców/opiekunów lub pracowników.

Aby wyjść z przedszkola należy nacisnąć przycisk otwierający drzwi.

W przedszkolu funkcjonują dwa wejścia boczne do przedszkola. Każde z tych wejść prowadzi do obiektu po 4 stopniach schodowych do drzwi o szerokości 160 cm, zamontowane poręcze po obu stronach schodów.

Na parterze znajduje się hol oraz prawe i lewe skrzydło. W prawym i lewym skrzydle znajdują się szatnie dziecięce a przy nich usytuowane są sale zajęć. W lewym skrzydle znajduje się wejście o szerokości …. cm, prowadzące do korytarza administracyjnego, w którym znajdują się drzwi do pomieszczeń biurowych. W prawym skrzydle znajdują drzwi o szer. 100 cm, prowadzące bezpośrednio do bloku kuchennego.

Łazienki dla personelu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna łazienka w sali zajęć na lewym skrzydle dostosowana jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content